Stikkordarkiv: SSB

Are you ready for some football? Ops, mente inflasjonsnøtt. (#nerdete)

Ta en titt på denne:
Screen shot 2011 10 13 at 17 30 38
Denne er tatt fra Økonomiske Analyser fra SSB, og den inneholder inflasjonsprognoser fra SSB og Norges Bank.
De to første kolonnene er prognoser fra 2012, fra SSB og Norges Bank respektivt. De to radene er inflasjon. Den første raden viser Konsumprisindeksen (KPI), og den andre raden er KIP-JAE (Justert for avgifter og energipriser).

Det som slår meg litt er avvikene fra de to prognosene, SSB sier KPI i 2012 skal bli 0,9% mens Norges Bank mener 1,75. Dette slo meg som ett stort avvik mens jeg skrev dette, og siden har dette avviket gnaget seg inn i underbevistheten. KIP-JAE har ett avvik på 0,9%-poeng.

For 2013 er avvikene mellom SSB og Norges Bank 0,9%-poeng for begge målene, og Norges Bank er tilbake til inflasjonsmålet 2,5% allerede i 2013. SSB er litt mindre optimistisk.

Sjeføkonom i Terra, Jan Andressen, tenker outside the box:

– Jeg savner en analyse hvor det tas utgangspunkt i fallende priser i 2012, og hvilke implikasjoner det får for økonomien og rentesettelsen, sier Andreassen.

Ikke bare fallende inflasjon, disinflasjon, men fallende priser. Deflasjon.
Screen shot 2011 10 13 at 17 29 33
Andressen vil ser scenarioer hvor den stiplede linjen havner under 0. Dette er ikke utenkelig, og inngår ikke i SBB eller NB analyser. Regner med de har internanalyser hvor worst-case analyser inneholder deflasjon.

Så, nøtten er hvorfor inflasjonsavvikene er relativt store? NB på 1,75%, SSB på 0,9% og Andressen på negativ %.

(Utgangspunktet mitt er en AS-AD med friksjoner og positiv AD. Spørsmålet er hva jeg skal legge på, hvilke friksjoner og i hvilken grad?)

Er du en nøtteknekker?

Reklamer
Merket med , ,

Med tall kommer ansvar. SSB inviterer til tallkurs.

Graphsaregreat
Fra den til denne:
Screen shot 2011 09 12 at 23 33 59SSB arrangerer kurs i talltemming. Her er kurset i punktform:

 • Grunnleggende begreper det er kjekt å vite om
 • Sammenlikning av tall er ikke alltid like enkelt
 • Absolutte og relative tall, hva er nå det?
 • Forholdstall, prosenter, rater og indekser
 • Gjennomsnittet kan uttrykkes på flere måter
 • Når tallene kjører berg- og dal bane
 • Om bruk og misbruk av diagrammer

Foreleser er:

Foreleser er Jan Erik Kristiansen, statistikkrådgiver i SSB. Han er utdannet sosiolog, har skrevet bok om statistikkforståelse og presentasjon av statistikk, og har et humoristisk forhold til tall. Kursene er svært populære.

Humor og tall. Hva kan gå galt? Meld deg på.

Merket med ,

Norge: Movin’ on up.

Denne fra Statistisk sentralbyrå dukket opp i leseren min idag:

Kvartalsvis nasjonalregnskap: Fortsatt god vekst i norsk økonomi: «Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge gikk opp med 1,0 prosent fra 1. til 2. kvartal, ifølge foreløpige sesongjusterte tall. BNP Fastlands-Norge var 2,4 prosent høyere i første halvår 2011 enn i første halvår 2010.»

(Via Statistisk sentralbyrå siste 3 dager.)

Dette er ikke et tegn på dramatisk vekst, men passer godt med bildet Norges Bank og Finansdepartementet tegner av norsk økonomi.

Industriproduksjon har falt noe, verksted og treforedling, mens kraftforsyning og tjenesteyting dro veksten oppover.

Dessuten er det hyggelig å se en økt eksport, 0,4% fra 1. til 2. kvartal.

Merket med ,

Hva mener du ‘Norge går så det uler?’

I dag kom den siste utgaven av ‘Økonomiske Analyser’ fra SSB, som tar for seg norsk om internasjonal økonomi i årene som kommer, oppdatert med de seneste dataobservasjonene SSB har. Konklusjonen, etter å ha kjørt tallene gjennom modellene, er klar: Norge går, og vil fortsette å gå så det uler. Det ventes økte investeringer, økt konsum fra deg og meg, lavere arbeidsledighet, økt lønn osv osv. Så hvordan ser dette ut?

BNP2000Her har jeg hentet tall på brutto nasjonalprodukt (i faste 2000 priser) og plottet de fra 1970 og til i dag. Den blå linjen er de faktiske tallene og den rød linjen er en trendlinje for disse årene. Ligger den blå over den råd går det bra for Norge, ligger den blå under den rød går det dårlig. I årene rundt 1990 gikk det trådt, mens fra ca. 2002-2003 har det gått hett i den norske økonomien. Og selv om finanskrisen gav oss en liten knekk, ligger vi over trend.
BNOlog
Hvis jeg nå tar utgangspunkt i 1990, og omformer BNP til en logaritmisk skala, ligger vi i dag noe under trend. I denne grafen er konjunktursvingningene tydeligere presentert. Vi ligger derfor under trenden for økonomien de siste 20 årene, men ifølge SSB er vi på vei over den røde linjen.

Og ja, du må forberede deg på 6-7% rente på lånet ditt.

Merket med ,

Statistisk sentralbyrå spør nordmenn om bistand.

Fig 2011 05 18 01
For noen måneder siden postet vi denne bloggposten om norsk bistand. Og når oppgaver er innlevert og eksamener overstått poster vi en ny del om norsk bistand. I mellomtiden har SSB oppdatert sine tall om nordmenn og bistand. Ifølge SSB bruker Norge ca. 28 milliarder på bistandbudsjettet, som representerer ca. 1,1% av BNP (28/2505). Her er en interessant graf:
Fig 2011 05 18 03Troverdighet er viktig i utviklingsdebatten og Verdensbanken og det Internasjonale Pengefondet sliter med effektiviteten.

Merket med ,

Abonnerer du på SSB rss? Hvis du gjør det leste du følgende i dag

Hvis du har en rss leser (og du burde ha en), og abonnerer på SSB sin rss feed kunne du lese følgende i dag, i kronologisk rekkefølge:
ssb1
Arbeidsledigheten sank fra november i fjor til februar i år. Gode nyheter, det er et klart tegn på at det går bra for Norge. Så kunne man lese: ssb2 Omsettingen i detaljhandel gikk ned, så man burde kanskje også se en nedgang i konsumet til de private:
ssb3
Ser man det, ned 1% poeng. Alt ned bortsett fra mat og drikke.

Årets lønnsoppgjør er unnagjort (for det meste) og disse SSB tallene er fra februar og mars, hvor utfallet av forhandlingene fortsatt var noe usikkert. Også, hvor mye (eller lite) har fremtidig rentenivå å si for disse tallene og spesielt for april/mai tallene?

Diskuter!

Oppdatering: Jeg sa att det går bra for Norge, men også at det går bra for Norge relativt til andre land. Faktisk har det gått bra ganske lenge nå:
arb
(Kilde: SSB)

Merket med , ,

Uttak fra siste ‘Samfunnsspeilet’ fra SSB

samfunn
Fra tid til annen så dumper det inn en melding om at SSB har ett nytt ‘Samfunnsspeilet’ ute. Jeg vil gjerne sitere fra oversikten over utgavens innhold, i rekkefølge:

Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre
Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedre med årene, ser det ikke ut til at det er blitt færre som trenger hjelp. Det kommunale tjenestetilbudet når imidlertid fram til færre eldre enn før.

Flere med brukerstyrt personlig assistent
De siste ti årene er antallet personer med brukerstyrt personlig assistent nesten firedoblet. Mer enn ni av ti brukere var under 67 år ved utgangen av 2009. Antall timer i uken som tildeles dem som benytter seg av tilbudet, er relativt stort.

Mindre del av utgiftene går til eldre
Det har skjedd en vridning innenfor pleie og omsorg de siste årene. Hjemmebaserte tjenester har økt kraftig, det har blitt flere yngre brukere av tjenestene, og «yngreomsorg» kan være et mer passende begrep enn «eldreomsorg» for deler av tjenestene.

Og til sist:

Hva dør man av i EU – og i Norge?
Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år. Nivået for dødelighet varierer fra land til land i Europa, både når det gjelder alder, kjønn og type dødsårsak.

Les Samfunnsspeilet her

Merket med , ,

Noen tall om Norge til din lokale quiz.

SSB oppdaterte sine tall for innbyggere i Norge (i februar, se her). Så la oss ta det i ordnede former:

 • Det er nå registrert 4 920 300 bosatte i Norge.
 • Det er 62 100 personer flere enn i 2009. (+1,7%)
 • Det kom 61 442 barn til verden, 365 færre enn i 2009.
 • Samtidig døde det 41 500 personer i 2010, 50 flere enn i 2009.
 • Selv om fruktbarheten er litt ned, 1,95 barn per kvinne (1,98 i 2009), så økte levearderen.
 • For en gutt født i 2010 er levealder 78,85 år, mens en jente har levealder på 83,15 år.
 • Nettoinnflytting (Inn – ut) var på 42 350 personer og kommer fra (fra flest til færrest):
  1. Polen
  2. Litauen
  3. Sverige
  4. Eritrea
  5. Latvia
  6. Afganistan

Du er herved oppdatert!

Merket med ,

Solide nøkkeltall for børsnoterte selskaper, egenkapitalandelen spesielt

TestSSB har publisert de seneste nøkkeltallene for børsnoterte selskaper. Dette er en gylden anledning til å kikke litt på egenkapitalandelen i Norge, samtidig som vi leker oss med ny grafikksoftware. (Mulig den svarte bakgrunnen blir litt mye i lengden.)

Merket med ,

Rektor ved NTNU roper hurra for sisteplassen i SSB undersøkelse.

NTNU har flest heltidsstudenter (lurer på om SSB har kontrollert for lønn utbetalt av universitetet til studenterjobber) og rektor (min rektor) er fornøyd med det:

Rektoratets blogg » Blog Archive » Hurra for sisteplassen! – NTNU: «Hurra for sisteplassen!
SKREVET AV: TORBJØRN DIGERNES  

For en gangs skyld er jeg veldig fornøyd med at NTNU er havnet på en sisteplass.

Det er i en artikkel i Statistisk sentralbyrås magasin Samfunnsspeilet det kommer fram at blant alle studentene i Norge er det NTNU-studentene som tjener minst ved siden av studiene.

Forskerne Jon Epland og Mona Furustad Gladhaug ved SSB har undersøkt hva studenter under 30 år lever av. De har også sett på forholdet mellom yrkesinntekt og støtte fra lånekassen, hvor mye studentene jobber og hvem som jobber mest.

Det er altså her våre studenter havner på en sisteplass. Det er jeg fornøyd med! Jeg ønsker – ikke minst for studentenes egen del – flest mulig heltidsstudenter. Derfor støtter jeg også studentens krav om at bedre studiefinansieringen må bli bedre. Det innebærer både en økning av nivået og at finansieringen bør utvides med én måned, som en konsekvens av kvalitetsreformen. Bedre studiefinansiering vil øke studiekvaliteten og føre til bedre gjennomstrømming. Det er god økonomi for studentene, og det er god økonomi for samfunnet.

Merket med , ,
Reklamer